Δικηγορικό Γραφείο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΔΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΣΚΑΡΙΝΗΣ

English

Τομείς Δραστηριότητας

Ποινικό Δίκαιο

Το Γραφείο έχει πολυετή εμπειρία στον χειρισμό και στην υποστήριξη υποθέσεων ποινικού ενδιαφέροντος, από την προδικασία μέχρι το ακροατήριο σε όλους τους βαθμούς των ελληνικών δικαστηρίων και στον Άρειο Πάγο. Παράλληλα, δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην πρόληψη της αξιόποινης εμπλοκής ενός ατόμου με την κατάλληλη παροχή συμβουλών και την ανάλυση του περίπλοκου νομοθετικού καθεστώτος, ιδίως στον τομέα της οικονομικής εγκληματικότητας. Η εμπειρία αυτή συνδυάζεται με την βαθύτατη επιστημονική κατάρτιση των  μελών του Γραφείου, γεγονός που διασφαλίζει την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται ειδικότερα στους κάτωθι τομείς του Ποινικού δικαίου:

 • Οικονομικό έγκλημα, αδικήματα επιχειρήσεων και ειδικοί ποινικοί νόμοι: Φορολογικά αδικήματα, Χρέη προς το Δημόσιο, Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, Αδικήματα διαφθοράς και δωροδοκίας, Καταχραστές δημοσίου, Τελωνειακά αδικήματα (λαθρεμπορία), Ευρωπαϊκή απάτη, Απιστία διευθυντικών στελεχών, Τραπεζική/επενδυτική/χρηματιστηριακή απάτη, Επιταγές, Αδικήματα κεφαλαιαγοράς (χρηματιστήριο κ.α.), Αδικήματα του ελέυθερου/αθέμιτου ανταγωνισμού, Αδικήματα Πνευματικής/Βιομηχανικής ιδιοκτησίας, Αδικήματα ΑΕ, Πτωχευτικά αδικήματα, Μεσάζοντες, Αδικήματα περιβάλλοντος, Ναυτικά αδικήματα, Εργατικό ποινικο δίκαιο, Αγορανομικά αδικήματα, Πολεοδομικά αδικήματα, Παίγνια, Ναρκωτικά, Όπλα, Οργανωμένο έγκλημα/Τρομοκρατία. Αρχαιότητες.
 • Ηλεκτρονικό έγκλημα: Απάτη/Εκβίαση/Πλαστογραφία με υπολογιστή (phishing, pharming, domain grabbing κ.α., Παραβίαση απορρήτων/προσωπικών δεδομένων, Παράνομη επέμβαση/αλλοίωση δεδομένων (διάφορες μορφές hacking), Παράνομη πορνογραφία, Προσβολή της τιμής μέσω διαδικτύου.
 • Απάτη: Πρόληψη και αντιμετώπιση της απάτης σε όλους τους τομείς της συναλλακτικής ζωής (ιδίως σε: τραπεζικές συναλλαγές, ακίνητα, επενδυτικές υπηρεσίες-χρηματιστήριο, καταναλωτικά πρϊόντα κ.α.).
 • Άλλα: Ποινική ευθύνη από ιατρική αμέλεια, Ποινική ευθύνη παραγωγών ελαττωματικών προϊόντων, Ποινική ευθύνη μηχανικών, Αδικήματα αστυνομικών, Στρατιωτικά αδικήματα.
 • Ευρωπαϊκό και διεθνές ποινικό δίκαιο: Έκδοση και διεθνές ένταλμα σύλληψης, Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, Υποστήριξη προδικαστικών αιτημάτων ενώπιων του ΔΕΕ, Διεθνής δικαστική συνδρομή για συλλογή αποδείξεων, Μεταφορά κρατουμένων, Θέματα σχετικά με Interpol, Europol, Eurojust κ.α.
 • Έρευνες: Συνδρομή και παροχή συμβουλών κατά τη διενέργεια πάσης φύσεως ερευνών και ελέγχων από το ΣΔΟΕ, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την Αρχή καταπολέμηση της διαφθοράς, την ΑΠΠΔ, ΑΔΑΕ, την OLAF κ.α.
 • Δέσμευση/κατάσχεση/Δήμευση περιουσιακών στοιχείων: Παρέχεται έννομη προστασία στις περιπτώσεις που έχει επιβληθεί δέσμευση, κατάσχεση, δήμευση τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων, ιδίως στα πλαίσια δίωξης πράξεων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, χρηματοδότησης τρομοκρατίας, διαφθοράς, λαθρεμπορίας, ναρκωτικών κ.α.
 • Ποινική συνδιαλλαγή, Ποινική διαπραγμάτευση/συμβιβασμός, ικανοποίηση του παθόντος, Μέτρα επιείκιας: Αξιοποιούνται πλήρως οι θεσμικές ή και εξωθεσμικές δυνατότητες που παρέχει η νομοθεσία προκειμένου να αποφύγει ο κατηγορούμενος τη στιγνματιστική διαδικασία του ακροατηρίου ή να πετύχει μία σημαντική μείωση της επιβαλλόμενης ποινής, μέσω της κατάλληλης συνεργασίας με τις Αρχές και το θύμα.

Αστικό/Εμπορικό δίκαιο

Το Γραφείο ασχολείται με τη δικαστική και εξώδικη (συμβιβαστική) επίλυση εμπορικών και αστικών διαφορών, κυρίως οικονομικού χαρακτήρα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο. Παράλληλα, παρέχει συμβουλευτική συνδρομή κατά τη διενέργεια οικονομικών και εμπορικών συναλλαγών, με την αποσαφήνιση του νομικού καθεστώτος, τη διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών και τη ορθή πληροφόρηση των συναλλασσόμενων μερών, προκειμένου να βρίσκονται οι κατάλληλες λύσεις και να προλαμβάνονται τα πιθανά προβλήματα στο μέλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται, ενδεικτικά, στους κάτωθι τομείς:

 • Δικαστική επίλυση σύνθετων εμπορικών και αστικών διαφορών
 • Διασυνοριακή επίλυση εμπορικών διαφορών
 • Δικαστική επιδίωξη αποζημιώσεων και διεκδίκηση χρεών
 • Ακίνητα/μισθωτικές διαφορές
 • Τραπεζικό δίκαιο και προστασία του καταναλωτή
 • Προστασία πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων
 • Σύσταση/τροποποίηση/συγχώνευση εταιρειών
 • Εμπορικές συμβάσεις
 • Εναλλακτική επίλυση διαφορών (Συμβιβασμοί, διαμεσολάβηση, διαιτησία)

Διοικητικό δίκαιο

Το γραφείο έχει σημαντική εμπειρία στα διοικητικά δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ιδίως όσον αφορά την διεκδίκηση αποζημιώσεων από το Δημόσιο, την ακύρωση των παράνομων διοικητικών πράξεων των οργάνων του, τις διαδικασίες απαλλωτριώσεων και τις πειθαρχικές διαδικασίες των δημόσιων υπαλλήλων. Ειδικότερα, ασχολούμαστε ιδιαίτερα με τα κάτωθι αντικείμενα: 

 • Αστική ευθύνη του Δημοσίου
 • Προσφυγή κατά διοικητικών ποινών/προστίμων
 • Αίτηση ακύρωσης/διοικητική προσφυγή κατά διοικητικών πράξεων
 • Ζητήματα συνταγματικότητας νόμων, κανονιστικών πράξεων της διοίκησης κ.α.
 • Διοικητικές συμβάσεις
 • Εκκλησιαστικό δίκαιο 
 • Ζητήματα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων
 • Άμυνα οφειλετών Δημοσίου
 • Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων

Ατομικά δικαιώματα

Βασική φιλοσοφία και μέρος της πρακτικής του Γραφείου είναι η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου, η διασφάλιση των οποίων επιδιώκεται σε κάθε επί μέρους νομική διαδικασία που αναλαμβάνουμε. Προς τούτο έχουμε αναπτύξει ένα σύγχρονο σύστημα προσέγγισης υποθέσεων που άπτονται της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που περιλαμβάνει τόσο δικαστικές, όσο και εξωδικαστικές ενέργειες, καθώς και άλλες ειδικές διαδικασίες, όπως αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω:

 • Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο δικαιωμάτων του ανθρώπου: Αναλαμβάνουμε την ενημέρωσή των ενδιαφερομένων, την ανάλυση της υπόθεσης και την υποστήριξή της ενώπιων του ΕΔΔΑ. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα δικαιώματα του κατηγορουμένου και του κρατούμενου, στο δικαίωμα του ατόμου να έχει πρόσβαση στο δικαστήριο, στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας, της ελευθερίας έκφρασης και της θρησκείας, της ιδιωτικότητας, καθώς και κάθε άλλου δικαιώματος που προστατεύει η ομώνυμη σύμβαση.
 • Αιτήσεις σε δικαστικές, διοικητικές και πολιτικές αρχές: Επιδιώκουμε την ταχύτερη δυνατή επίλυση των ζητημάτων προσβολής ή κινδύνου προσβολής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με την εξάντληση των θεσμικών και εξωθεσμικών δυνατοτήτων που παρέχονται, την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και την μαζική άσκηση πιέσεων (λ.χ. ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης, εκμετάλλευσης ανηλίκων, εμπορίας ανθρώπων, διαφθοράς κ.α.
 • Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και αρχές αλλοδαπών κρατών: Σε υποθέσεις με ιδιαίτερα ευαίσθητο χαρακτήρα και διασυνοριακή διάσταση, όπως λ.χ. η διεθνής απαγωγή παιδιών και η εμπορία ανθρώπων (trafficking), επιδιώκουμε πάντοτε συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο με την συνδρομή των αρμόδιων διεθνών οργανισμών ή κρατών, με σκοπό να βρούμε άμεσα αποτελεσματικές λύσεις και να προλάβουμε πιθανές ανεπανόρθωτες βλάβες.

Δικηγορικό Γραφείο

Μαυροκορδάτου 7, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα

Τηλ. 210 3804862, Fax 210 3819375

6978156761, 6978019762

sflegal.info@gmail.com,  gfouskar@iklawfirm.eu